»      Sajti Honlapja   - Cserkész  « Alakiságok
Mi a cserkészet? Cserkész jellem és magatartás A társadalmi élet
Hagyományőrzés, hagyományápolás Élet a szabadban

       ALAKISÁGOK A CSERKÉSZETBEN.  A PRÓBACSERKÉSZ TUDNIVALÓI

            A "Vigyázz!" vezényszóra izmaink megfeszítése nélkül, egyenesen állunk. Cipőink két sarka  egymás mellett van, a lábfejek olyan szöget zárnak be, hogy a két cipőorr közé beférjen egy harmadik cipő orra. A térdek egyenesek, de nem feszülnek, mellünket kihúzzuk, testünk kicsit előredől, a has behúzott. A test derékban nem törik meg. A vállak egy magasságban vannak, a kezek a test mellett, a tenyerek befelé néznek, az ujjak a comb mentén egyenesen állnak, a hüvelykujjunkat a többi mellé szorítjuk.

        A "Pihenj!" vezényszóra a tornaórai pihenj-állástól eltérüleg jobb lábbal  oldalt kilépve kisterpeszbe állunk, kezünket hátunk mögött összefogjuk. A "Vigyázz!" vezényszóra jobb lábunkat a bal mellé húzzuk, s a korábban leírt tartást vesszük fel.

          A fordulatokat  a "Jobbra át!",  "Balra át!", illetve "Hátra arc!" vezényszavakra hajtjuk végre, a tornaórákon tanultak szerint. Mindhárom fordulat kétütemű, az első ütemre végrehajtjuk a fordulatot, a másodikra zárjuk a lábakat.

         Az "Őrs, vonalban sorakozó!" vezényszóra a vezénylő magasba emeli jobb karját. Az  őrs legmagasabb cserkésze melléje áll, amellé a következő legmagasabb, és így tovább. Mikor az elsű cserkész a vezénylő mellé állt,  a vezénylő  kilép, szembefordul az őrssel és ellenőrzi a sorakozót. A cserkészek egymástól könyöktávolságra állnak. Az egyes vonal alapállás, ebből az alakzatból ellenőrzi az őrsvezető a létszámot és leggyakrabban így állunk fel zászlófelvonáshoz-levonáshoz, más cserkésztevékenységek kezdetéhez és végéhez.

           Az őrs másik alap-alakzata az egyes oszlop. Megalakításának vezényszava az "Őrs,  egyes oszlopban sorakozó!", vagy az"Őrs  őrsbe!" Ekkor az őrs tagjai nagyság szerint, élen a legmagasabbal sorakoznak egymás mögött,  egymástól  kartávolságra, az első cserkészhez igazodva, arra fedezve. Vonalból oszlopot "Őrs jobbra át!" vezényszóval alakítunk. Oszlopból vonalat a "Balra át!" vezényszóval formálunk.

          Az "Őrs oszolj!" vezényszóra az őrs tagjai elhagyhatják a helyüket. Engedély nélkül az alakzatot nem hagyhatjuk el.

          A cserkészjelölt alakzatban vigyázzállással köszönti előljáróját az őrsvezetőt, rajvezetőt,  felnőtt segédvezetőt, vezetőt. Alakzaton kívül a vezetőt, vagy a cserkésztestvért fővetéssel és "Jó munkát!" köszöntéssel üdvözöljük, anélkül, hogy kezünket cserkészköszönésre emelnénk. Ez utóbbira (  a jobb kéz mellmagasságba emelve, középső három  ujj egymás mellett, kisujj és hüvelykujj a tenyér előtt összeérintve)  csak fogadalomtétel után van jogunk.

          Az "Imádkozzunk!" vezényszóra a próbacserkész pihenj-be áll, de kezét nem hátra teszi, hanem maga előtt derékmagasságban, felekezete előírásai szerint összekulcsolja. Ha sapkában van, előtte engedelmeskedik a "Sapkát le!" vezényszónak és sapkáját jobb hóna alá szorítja a kéz összekulcsolása előtt. Könyörgés és ima után az "Imától!" vezényszóra más vezényszó nélkül vigyázz-ba, majd pihenj-be áll, s ha szükséges, fölteszi a sapkáját.

           A cserkészjelölt nagyon ritkán kell, hogy jelentsen. Legtöbbször a létszámot szokta jelenteni az őrsvezetőnek. Ilyenkor  vonalban sorakoztat, vigyázz-ba állítja az őrsöt, a jelentést fogadóhoz fordul, s közli: " Őrsvezetőm, (rajvezetőm, parancsnokom, stb), Mókus őrs, hat cserkészjelölt!"  (Fogadalomtétel után "cserkész")

           Ha ismeretlen cserkészvezetőhöz kell fordulnunk, akkor a szabályos cserkész-bemutatkozási  előírást alkalmazzuk: "Őrsvezetőm (rajvezetőm, parancsnokom, stb.)  X.Y. cserkészjelölt (fogadalomtétel után cserkész, stb), tisztelettel bemutatkozom (jelenkezem)!

           Tudni illik, hogy alakzatban a cserkészjelölt vagy cserkész  nem emeli tisztelgésre a kezét, erre csak az őrse élén álló őrsvezetőnek, vagy annál magasabb beosztású cserkészvezetőnek van joga, de pl. egy őrsvezető felkészítőn az alakzatban álló őrsvezetők se tisztelegnek, csak az őrsvezetői őrsök élén álló felnőtt segédvezetők, s a kiképzést vezető felnőtt vezetők emelik köszönésre-tisztelgésre a kezüket, a segédvezetői tábor őrseiben pedig csak az őrs élén álló felnőtt vezető tiszteleg-köszön az alakulattal szemben felsorakozott kiképzőkkel együtt.

            Fogadalomtételkor a csapat rajonként, oszlopvonalban sorakozik, középen közrefogva a cserkészjelölteket. A jelentés , ima,  a cserkészinduló eléneklése, a csapatvezetői ünnepi beszéd után ez utóbbi megkérdezi a cserkészjelölteket, akarják-e letenni a cserkészfogadalmat, vállalják-e egy életre a cserkészet eszményeit. Hangos igen válasz után a csapatvezető felkéri az arra kijelölt cserkészt, emlékeztesse a csapatot a tíz törvényre. A cserkésztörvények elhangzása után a csapatvezető arra kéri a cserkészjelölteket, hogy emeljék cserkészköszönésre a kezüket és mondják hangosan utána a cserkészfogadalom szavait. A fogadalom elhangzása után a csapatvezető, vagy az erre kijelölt cserkészvezető sorra kezet fog minden fogadalmat tett cserkésszel, miközben azt mondja: "Cserkésztestvéremmé fogadlak!". A nyakkendő felkötése, a nyakkendő-gyűrű felhúzása csak színesíti az eseményt, de ennek lényege a csapatvezetői kézfogás, és a más említett rövid mondat elhangzása. Az utolsó kézfogás után  a csapatvezető vezényel: "Cserkészek, fogadjátok magatok közé új cserkésztestvéreiteket!", mire az új őrs tagjai, vagy a frissen fogadalmat tett cserkészek elfoglalják a csapatban előre kijelölt helyüket, a csapat oszlopvonalba, vagy négyszögbe rendeződik, könyörgés, ima, a cserkészinduló eléneklése után a fogadalomtételi szertartás véget ér. Tudni kell, hogy fogadalomtétel előtt a csapat, vagy csak a fogadalomtételre készülők gyermekmisén, ifjúsági istentiszteleten vesznek részt, a fogadalomtétel után pedig a csapat  rendszerint kis ünnepéllyel, vagy ünnepi tábortűzzel köszönti új tagjait.

           ALAKISÁGOK AZ ELSŐ PRÓBA ALAPJÁN

 

              Már cserkészújonc korodban megismerted  a legfontosabb vezényszavakat, tudod mit kell csinálni a "Vigyázz!", "Pihenj!", "Jobbra át!", "Balra át!", "Hátra arc!", "Őrs , vonalban sorakozó!", "Őrs, oszlopban sorakozó!", "Imádkozzunk", vagy "Imához!", és az "Imától!" vezényszavakra. Most tanuljunk néhány új dolgot. Ha azt hallod, hogy "Őrs, őrsbe!", ne lepődj meg, oszlopban való sorakozásra szólít fel, régi cserkész vezényszó, akárcsak az "Őrs karéjba!" vezényszó, amelyre az őrs az őrsvezető köré gyűl félkörben. Az "Őrs, irány a ... lépéstartással/lépéstartás nélkül  előre indulj!" vezényszó indulásra ad parancsot. Benne megadjuk, hogy hová, milyen irányba, és milyen módon induljon az őrs. A parancs elhangzása után bal lábbal indulunk. A megállást elrendelő "Őrs, állj!"parancsot viszont jobb lábra kapjuk, s utána még teszünk egy lépést bal lábbal, majd emellé zárjuk a jobb lábunkat.

             Mikor rajban sorakozunk, akkor rendszerint oszlopvonalban állunk fel. Ez azt jelenti, hogy a rajt alkotó őrsök egyes oszlopban sorakoznak, majd az őrsök egymás mellé állnak, így hármas, vagy ötös oszlopot alakítva. Az őrsvezetők őrsükből kiállva, egymás mögött, a raj jobbszélén állnak. A raj oszlopában elől a zászlósok, mögöttük második, harmadik, negyedik stb., vonalat alkotva az egyes őrsök tagjai állnak. Az oszlopvonalban való sorakoztatás  vezényszava:  "Raj, irány a ... őrs,  oszlopvonalban  sorakozó!".

Az őrsi és a csapatzászlósoknak tudniuk illik a zászló tartásának módját a különböző  vezényszavak elhangzásakor.  A zászló helyzetét a különféle vezényszavaknak megfelelően 60. sz. rajzunkon láthatni.

A raj alakulatként ugyanazoknak a vezényszavaknak engedelmeskedik, mint az őrs, csak a vezényszó megszólító része változik őrs helyett rajra.

Táborban  a cserkészek  rendszerint őrsönként, vonalban sorakoznak a zászlófelvonáshoz,  levonáshoz. Az őrsök megadott időpontra, egyes oszlopban, őrsben jönnek a négyszöghöz, zászlóval, az őrsi indulót énekelve, s úgy időzítenek, hogy  legtöbb fél percig álljanak a megérkezés és a ceremónia kezdete között.

Az őrsök a táborzászló körül állnak fel, a négyszög negyedik oldalán, a zászló mögött állnak a felnőtt vezetők.

'Tábor, vigyázz! Őrsvezetőktől jelentést kérek!' Az őrsvezetők kilépnek, vonalban felsorakoznak három lépésre a napos vezető előtt, balról ül jobbra, rajuk és őrsük száma szerint. A napos vezető tiszteleg, vele együtt az őrsvezetők is. Mikor kezét leveszi, leveszik az őrsvezetők is, majd a jobb szárnyon levő őrsvezető jelent, pl.  'Mókus őrs, 8 cserkész!' A napos vezető feje fordításával jelzi, hogy fogadja a jelentést. Mikor az utolsó őrsvezető is befejezte, a napos vezető tiszteleg, azt mondja, hogy ''Köszönöm, lépjetek be" A vezényszó végrehajtása után a napos vezető vezényel:"Tábor, vigyázz!" és olvasni kezdi a napiparancsot. A napi jelszó után "Tábor, pihenj!" vezényszót ad, így olvassa tovább a parancsot, majd az aláírás előtt "Tábor, vigyázz!"-t vezényel , így olvassa a befejezést "Jó munkát,  XY táborvezető". Ez után " Pihenj!-t "vezényel, majd "Tábor, a szolgálat átadására figyelj!"vezényszó után átadják a szolgálatot, előbb a vezetők, majd az ősvezetők. A szolgálatra kijelöltek kilépnek a zászló mögé és megállnak egymással szemben. Kölcsönös tisztelgés után a szolgálatból kilépő hangosan mondja: "A szolgálatot átadom!", a belépő erre felel:  "A szolgálatot átveszem!". Tisztelgés után mindketten visszalépnek a helyükre.

Este, tábortűz után kerül sor a zászlólevonásra. A  sorakozás és a jelentés után  ima következik, a reggeli formaság szerint, tehát esti himnusz, könyörgés, miatyánk, ima. Utána kilép a zászlólevonásra érdemes cserkész és a Cserkészinduló hangjaira levonjuk a zászlót. Zászlólevonáshoz és zászlólevonástól csendesen megyünk, ilyenkor illetlenség hangosan viháncolni, ugrálni, szaladgálni, lámpával világítani.

Étkezéshez a napos felnőtt vezető, vagy őrsvezető szavára vagy az asztalnál/asztaloknál gyülekezik a tábor, vagy  oszlopvonalban sorakozik. A napos vezető, vagy őrsvezető "Csajkát, sapkát le !" vezényszavára mindenki leveszi és bal hóna alá szorítja a sapkát, cserkészkalapot, leteszi a kézben tartott holmit. Közösen elmondják, vagy eléneklik az étkezés előtti imát, az "Imától!" vezényszóra visszaveszik a holmit, majd a vezénylő "Jó étvágyat!" kívánságára hangos  "Kívánjuk!" a válasz. Étkezés után az asztalnál  mondjuk vagy énekeljük a közös imát, majd a vezető "Egészségünkre!" jókívánságára  "Váljék!" a játékos és helyes válasz.

Reggeli előtt sátorszemlére sorakozik a tábor. Meghatározott időpontban minden őrs, vagy minden sátorlegénység a sátor előtt áll, pihenj-ben várja a szemlézőt.  Mikor az a sátor elé ér, akkor az őrsvezető vagy a sátorparancsnok  "Vigyázz!"-t vezényel és jelent: " X őrs/sátor ... cserkész! " A napos "Pihenj"-t  vezényel, majd ketten szemlézik a sátrat, s a vezető megteszi esetleges megjegyzéseit. Távozásakor az őrsvezető, vagy sátorparancsnok "Vigyázz!-"t, majd "Pihenj!"-t  vezényel, s elmondja legénységének a megjegyzéseket, intézkedve a hibák kijavításáról.